SUOMEN JÄÄKIEKKOLÄÄKÄRIT R.Y.

Finnish Ice -Hockey Physicians

SUOMEN JÄÄKIEKKOLÄÄKÄRIT R.Y.

Finnish Ice -Hockey Physicians

Suomen Jääkiekkolääärit Ry Yhdistyksen säännöt:

1.§
Yhdistyksen nimi on Suomen Jääkiekkolääkärit r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki

2.§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää urheiluun ja erityisesti jääkiekkoiluun liittyvää lääketiedettä sekä valvoa jääkiekkoilun parissa toimivien lääkäreiden ammatillisia ja palkkauksellisia etuja
1. harjoittamalla tiedon kokoamista ja välittämistä urheiluun ja liikuntaan liittyvän lääketieteen alueella,
2. järjestämällä alaan liittyvää koulutus-,neuvottelu- ja liikuntatilaisuuksia,
3. harjoittamalla julkaisutoimintaa ja tukemalla taloudellisesti alan tutkimustyötä,
4. ylläpitämällä kansainvälisiä yhteyksiä,
5. antamalla alaan liittyviä lausuntoja ja tekemällä ja tekemällä sen kehittämistä koskevia esityksiä sekä antamalla maksutonta asiantuntija-apua urheiluun ja liikuntaan liittyvissä lääketieteellisissä kysymyksissä

3.§
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa lääkäreitä,hammaslääkäreitä sekä lääketieteen
ja hammaslääketieteen opiskelijoita sekä lisäksi henkilöitä,jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusta.Kunniajäseniksi yhdistys voi kutsua urheilulääketieteen alalla tai yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Yhdistys voi lisäksi hakemuksesta ottaa ulkojäsenikseen jääkiekon parissa aktiivisesti toimivia fysioterapeutteja tai muita alan ammattihenkilöitä.Päätöksen varsinaisiksi jäseniksi ja ulkojäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus anomuksesta.Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta.

4.§
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on oikeus kantaa varsinaisilta jäseniltään ja ulkojäseniltään vuosittain jäsenmaksu, mikä määrätään erikseen kummallekin jäsen- ryhmälle ja minkä suuruuden määrää vuosikokous.Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

5.§
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka kirjallisesta kehotuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuotena tai muuten laiminlyönyt hänelle jäsenenä yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvia velvollisuuksia.

6.§
Vaalit kokouksissa on toimitettava suljetuin lipuin yhden kokouksen osanottajan niin vaatiessa. Muu äänestys toimitetaan suljetuin lipuin kokouksen enemmistön päätöksellä.Päätös kunnia- jäseneksi kutsumisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään 2/3 äänten enemmistöllä ja päätös yhdistyksen purkamisesta sekä varsinaisen jäsenen tai ulkojäsenen erottamisesta vähintään 3/4 äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

7.§
Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen maalis-toukokuussa ja tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin.Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tiedotettava vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjallisesti kullekin jäsenelle tai Suomen Lääkäriliiton virallisessa aikausilehdessä.Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen valitsema varapuheenjohtaja.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle,jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta sitä ilmoitetun asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kuuden viikon kuluessa siitä, kun kokouksen koolle kutsumista tarkoittava esitys on toimitettu hallituksen puheenjohtajalle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni , ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta.

8§ Vuosikokouksessa

 1. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä

  tilivuodelta sekä toiminnantarkastuskertomus.

 2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

  ja muille tilivelvollisille.

 3. hyväksytään toimintasuunnitelma ja vahvistetaan talousarvio kuluvalle toiminta-

  ja tilivuodelle.

 4. määrätään jäsenmaksun suuruus.

 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

 6. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja.


Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Lisäksi ulkojäsenet voivat valita keskuudestaan yhden edustajan, joka voi osallistua hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puheoikeutta. Hallituspaikoista 1 paikka kuuluu varainhoitajalle ja 1 paikka tiedotusvastaavalle. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

10§
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on kokouksessa saapuvilla.

11§
Hallituksen tehtävänä on
1. hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä.
2. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset.
3. hoitaa yhdistyksen taloutta.
4. antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös ja

tilintarkastuskertomus.
5. valita yhdistykselle varainhoitaja, tiedotusvastaava ja muut toimihenkilöt sekä päättää

heidän palkkauksestaan toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.
6. hyväksyä yhdistyksen toimihenkilöiden ohjesäännöt ja antaa heille muut toimintaohjeet. 7. valvoa yhdistyksen julkaisutoimintaa.

12§
Hallitus voi muodostaa avukseen yhdistyksen jäsenistä toimikuntia ja jaostoja valmistelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvia asioita.

13§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai varainhoitaja kukin erikseen.

14§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kolmenkymmenen päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa huomioon ottaen näiden sääntöjen 6§:n määräykset.

15§
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava näiden sääntöjen 2§:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen.

16§
Yhdistys voi omistaa irtainta omaisuutta ja ottaa vastaan lahjoituksia.